(aangenomen door de Synode 2012)

De Evangelische Broedergemeente is een protestantse kerk. Zij is een Europese tak van de internationale Broeder-Uniteit. Haar wortels liggen in de Tsjechische voorreformatie en in de Hernhutter beweging rond graaf Von Zinzendorf. Zij gelooft met de gehele christenheid in de drie-enige God zoals Hij zich in de bijbel openbaart.

Jezus Christus staat voor ons centraal. Met zijn leven heeft Hij ons laten zien hoe God is. Hij heeft ons liefde, vergeving en gemeenschap geleerd en ging hiermee tot het uiterste, tot de dood aan het kruis. Christus is opgestaan. Wij hebben vertrouwen in Hem, ook als wij falen of schuldig zijn. Hij komt ons als broeder tegemoet die ons bevrijdt. Hij geeft ons de opdracht om zijn liefde door te geven en stelt ons hiertoe instaat.
Zo willen wij graag:

Leven in veelkleurigheid. Grenzen overwinnen

In onze kerk vinden verscheidene culturen, talen en tradities hun thuis. Deze veelkleurigheid vormt ons kerkelijk leven, verrijkt ons en daagt ons uit. Wij stellen ons open voor de ontmoeting met mensen die anders leven en geloven dan wijzelf. Omdat migratie een grote invloed uitoefent op onze kerk, vormen grenzen voor ons geen belemmering. Wij geven vorm aan eenheid in verscheidenheid.

Leven in gemeenschap. De enkeling waarderen

Door Jezus zijn wij zusters en broeders. Zoals Hij willen wij aandacht geven aan minder bedeelden en elkaar respecteren, ook in conflicten. Wij waarderen elkaar als mensen met verschillende overtuigingen, talenten en verhalen en brengen deze in onze geloofs-gemeenschap in. Wij kennen geen rangen of standen.

Het geloof leven. Hoop uitstralen

Ons geloof krijgt vorm in ons dagelijks leven, in zingen, bidden en werken. De dagteksten helpen ons om het woord van God op ons leven toe te passen. Ze verbinden ons met elkaar en met christenen uit andere kerken. Onze diaconale instellingen, scholen en zendingsorganisaties zetten zich in voor anderen. Wij gaan voor gerechtigheid, vrede en het behoud van de heelheid van de schepping. Wij leggen met woord en daad getuigenis af van onze hoop en nodigen uit tot het geloof.

Uit de erfenis putten. Vorm geven aan de toekomst

Talrijke geloofservaringen, kerkelijke vormen en taken zijn ons als erfenis toevertrouwd. Steeds zijn wij op zoek naar wat voor mensen van onze tijd tot zegen kan zijn. In het vertrouwen in de levende Geest van God scheppen wij nieuwe dingen. Wij bouwen niet op onszelf, maar op de beloftes van God.

Download

U kunt de visiedocument Evangelische Broedergemeente ook als een pdf downloaden.