De Evangelische Broedergemeente

Om een goed beeld te krijgen van de situatie eerst iets over de organisatie van onze gemeente. Hoewel de Evangelische Broedergemeente bisschoppen heeft, is zij beslist geen episcopale kerk waar het bisschoppelijk gezag het hoogste woord spreekt. De enige kerkrechteiijke bevoegdheid van de bisschoppen is dat zij de predikanten ordenen.

De Synode

De Broedergemeente is een typisch synodale kerkgemeenschap. De stemgerechtigde leden van alle plaatselijke gemeenten kiezen afgevaardigden voor de synode. Om de twee jaar komen afgevaardigde/gekozen synodeleden uit de 8 landen in vergadering bijeen. De Synode is onze kerkelijke beraadslaging in dienst van de Broeder-Uniteit. De verantwoordelijkheid van de Synode is dat de gemeente in elk opzicht wordt opgebouwd en naar Christus die het Hoofd is, toegroeit. De principes van het kerkelijk leven volgens EBG-normen en waarden worden vastgelegd; De afspraken van voorgaande vergaderingen worden besproken en geëvalueerd; Er worden nieuwe voorstellen bestudeerd en de voortgang van het kerkelijk werk wordt aan de orde gesteld. Nieuwe afspraken worden gemaakt en er wordt het beleid uitgestippeld voor de komende jaren. Besluiten en verklaringen worden na de Synode in een boekje samengevat en uitgegeven. Digitaal is deze informatie ook te downloaden via de website van de EBG Nederland. Deze synode, waarin de meeste leden dus niet ambtshalve zitting hebben, maar gekozen zijn voor een aantal jaren, heeft het hoogste gezag en stelt de Kerkorde vast. De Synode kiest het Provinciaal Bestuur en verschillende Intersynodale commissies. Het Provinciaal Bestuur is de hoogste beheer instantie van de Provincie. Het mag handelen in de naam en in opdracht van de Synode en moet aan de Synode rekenschap afleggen. De Intersynodale commissies krijgen een opdracht van de Synode om in tijd tussen de Synodes door bepaalde taken te bewaken of uit te voeren.

Het Synodebestuur

Voorafgaand aan elke Synode kiezen de synodalen een Synodebestuur. Op dit moment bestaat het Synodebestuur uit zuster Jacqueline Helstone (Amsterdam), broeder Johannes Näumann (Duitsland) en broeder Peter Vogt (Duitsland).

Peter VogtJacquelineHelstoneJohannes Naeumann
Br. Peter vogt        Zr. J. Helstone    Br. J. Näumann

De Kerkorde

In de Kerkorde zijn de regelgeving en organisatie van de Broedergemeente vastgelegd. De Kerkorde moet gezien, geraadpleegd en ingezet worden als een bruikbaar instrument, om het zendingsbevel van Christus, Gods woord en leer, uit te voeren en gestalte te geven.

De kerkprovincies

Elk land, dat een zeker aantal gemeenten heeft, vormt een Kerkprovincie. Zweden, Denemarken, Nederland en Zwitserland vormen met Duitsland één Provincie, de Europees-Continentale Uniteitsprovincie; andere provincies zijn bv. Suriname, Engeland, Zuid-Afrika, Noord-Amerika. De verschillende provincies vormen samen de grote Broederuniteit, die zo mogelijk om de zeven jaar een Uniteitssynode houdt en tussentijds uniteitsconferenties, die de bevoegdheid hebben over geloofsbelijdenis, principiële vragen en zelfstandigheidsverklaringen te beslissen. Elke gemeente van de Broeder-Uniteit is verantwoording verschuldigd aan het Provinciaal Bestuur van de Provincie. Het hoogste bestuursorgaan van de kerkprovincie is de Provinciale Synode.

De Oudstenraad

Op lokaal gemeenteniveau ligt de leiding in handen van de Oudstenraad. De Oudstenraad wordt door middel van verkiezingen door kiesgerechtigde gemeenteleden gekozen. Predikanten en penningmeesters zijn ambtshalve lid van de Oudstenraad. Predikanten worden door het Provinciaal Bestuur beroepen voor het ambt in een gemeente. Naast de zelfstandige gemeenten zijn er ook diasporawerkgroepen in ons land. Hun werk wordt gecoördineerd door de Raad voor Diaspora.

De Europees-Continentale Provincie (ECP)

EBG Amsterdam-Stad en Flevoland is een kerkelijke gemeente binnen de Evangelische Broedergemeente Nederland, die deel is van de Europees-Continentale Provincie (ECP) van de Unitas Fratrum. Unitas Fratrum is de officiële naam van de wereldwijde Broeder-Uniteit. Wereldwijd zijn er 24 zelfstandige Provincies. Tot de ECP behoren Broedergemeenten in acht (8) landen: Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Estland, Letland en Albanië.

E.B.G. Amsterdam - Stad en Flevoland

Binnen de Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en Flevoland zijn veel groepen vrijwilligers actief bezig. Begin 2009 is besloten om binnen de gemeente een nieuwe werkstructuur te creëren, met als doel om het contact tussen de verschillende groepen te verbeteren. De groepen zijn verdeelt over 6 teams. Binnen de 6 teams hebben de verschillende groepen een coördinator en een plaatsvervanger. Voor elke groep en kring zijn twee oudstenraadsleden en één predikant verantwoordelijk.

Coördinatorenbijeenkomsten

Twee keer per jaar komen alle coördinatorenteams voor overleg bijeen. Met name dit coördinatorenoverleg blijkt een goed middel te zijn, om elkaar beter te leren kennen. Zo wordt de onderlinge eenheid bevorderd en iedereen is op de hoogte van het beleid van de gehele gemeente.

Vrijwilligersdagen

Naast de coördinatorenbijeenkomsten zijn er elk jaar ook twee vrijwilligersdagen (wrokomandei en wrokoman kerst), waarbij de vrijwilligers bedankt worden voor hun inzet en op informele manier met elkaar kunnen communiceren onder het genot van een hapje en een drankje.