De Evangelische Broedergemeente

Om een goed beeld te krijgen van de situatie eerst iets over de organisatie van onze gemeente. Hoewel de Evangelische Broedergemeente bisschoppen heeft, is zij beslist geen episcopale kerk waar het bisschoppelijk gezag het hoogste woord spreekt. De enige kerkrechteiijke bevoegdheid van de bisschoppen is dat zij de predikanten ordenen.

De Synode

De Broedergemeente is een typisch synodale kerkgemeenschap. De stemgerechtigde leden van alle plaatselijke gemeenten kiezen afgevaardigden voor de synode. Deze synode, waarin de meeste leden dus niet ambtshalve zitting hebben, maar gekozen zijn voor een aantal jaren, heeft het hoogste gezag en stelt de Kerkorde vast.

De kerkprovincies

Elk land, dat een zeker aantal gemeenten heeft, vormt een Kerkprovincie. Zweden, Denemarken, Nederland en Zwitserland vormen met Duitsland één Provincie, de Europees-Continentale Uniteitsprovincie; andere provincies zijn bv. Suriname, Engeland, Zuid-Afrika, Noord-Amerika. De verschillende provincies vormen samen de grote Broederuniteit, die zo mogelijk om de zeven jaar een Uniteitssynode houdt en tussentijds uniteitsconferenties, die de bevoegdheid hebben over geloofsbelijdenis, principiële vragen en zelfstandigheidsverklaringen te beslissen. Elke gemeente van de Broeder-Uniteit is verantwoording verschuldigd aan het Provinciaal Bestuur van de Provincie.

E.B.G. Amsterdam - Stad en Flevoland

Binnen de Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en Flevoland zijn veel groepen vrijwilligers actief bezig. Begin 2009 is besloten om binnen de gemeente een nieuwe werkstructuur te creëren, met als doel om het contact tussen de verschillende groepen te verbeteren. De groepen zijn verdeelt over 6 teams. Binnen de 6 teams hebben de verschillende groepen een coördinator en een plaatsvervanger. Voor elke groep en kring zijn twee oudstenraadsleden en één predikant verantwoordelijk.

Coördinatorenbijeenkomsten

Twee keer per jaar komen alle coördinatorenteams voor overleg bijeen. Met name dit coördinatorenoverleg blijkt een goed middel te zijn, om elkaar beter te leren kennen. Zo wordt de onderlinge eenheid bevorderd en iedereen is op de hoogte van het beleid van de gehele gemeente.

Vrijwilligersdagen

Naast de coördinatorenbijeenkomsten zijn er elk jaar ook twee vrijwilligersdagen (wrokomandei en wrokoman kerst), waarbij de vrijwilligers bedankt worden voor hun inzet en op informele manier met elkaar kunnen communiceren onder het genot van een hapje en een drankje.