Het in de Broeder-Uniteit ingestelde geestelijke ambt bestaat uit de drie graden van diaconus, presbyter en bisschop. Wie geordend is heeft in de Broeder-Uniteit de bevoegdheid om de sacramenten te bedienen. De ordeningen zijn meer een uitdrukking van het dienen dan van een rang. Alleen Jezus Christus die ook diende, wordt erkend als degene, die van zich uit gezag heeft. Personen die zich geroepen voelen tot de geordende dienst in de Broeder-Uniteit moeten, ongeacht of zij man of vrouw zijn, gelijk behandeld worden.

Diaconus

Een beginnende predikant wordt tot diaconus geordend. Daarmee ontvangt hij/ zij alle rechten en plichten voor de verkondiging van het woord en het bedienen van de sacramenten.

Presbyter

De broeder of zuster die de leiding van een gemeente of ander kerkelijk heeft kan na een aantal jaren tot presbyter ingezegend worden. Deze inzegening is een bemoediging en bevestiging in de dienst binnen de kerk. Dit gebeurt door een bisschop na het zingen van lied 343. Degene die ordent en die geordend wordt, dragen de witte toga.

Inzegening Presbyter zr. Rhoinde Mijnals-Doth  11-11-2012
De inzegening van Ds. Rhoinde Mijnals-Doth tot presbyter op 11 november 2012 in de Koningskerk

De persoon die geordend wordt knielt neer, er volgt een gebed en de bisschop geeft de Oude Testament zegen. Dan knielen bisschop en gemeente ook, terwijl het koor een doxologie zingt. Tenslotte geeft de bisschop aan de diakonus of presbyter de broederkus.

Bisschop

Uit de kring van de presbyters wordt ook een bisschop gekozen. Voor de wijding van een nieuwe bisschop zijn zo mogelijk drie bisschoppen nodig. Dit is de derde trap in het ambt van de Broeder-Uniteit.

Inzegening Bisschop Rhoinde Mijnals-Doth

Op 22 oktober 2023 is zr. Rhoïnde Mijnals-Doth in de kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente Zeist door br. Theodor Clemens onder assistentie van zr. Sarah Groves en de broeders Humbert Hessen, Renold Pansa en Volker Schulz tot bisschop van de Broeder-Uniteit ingezegend. Zij is daarmee de eerste vrouwelijke bisschop in onze kerkprovincie zijn.