De oudstenraad

De Oudstenraad en de predikanten zijn samen verantwoordelijk voor de leiding en beheer van de gemeente. Zij staan als zodanig onder toezicht van het Provinciaal Bestuur en zijn aan het Provinciaal Bestuur verantwoording verschuldigd.

De hoofdtaak

Hoofdtaak van de Oudstenraad is, door het luisteren naar Gods woord de opdracht van de gemeente als een gemeente van Jezus Christus duidelijk te herkennen en met overtuiging te vertegenwoordigen, de groei van de gemeente te bevorderen, de grondregels en reglementen van de Broeder-Uniteit te handhaven en waakzaam alles wat schaden kan zoveel mogelijk af te wenden.

De Samenstelling

De Oudstenraad bestaat uit gekozen en ambtelijke leden. Ambtelijke leden zijn de predikanten en de administrateur/penningmeester van de gemeente. Medewerkers die een speciale opdracht in de gemeente vervullen, kunnen op voorstel van de Oudstenraad door het Provinciaal Bestuur als ambtelijke leden worden benoemd. De leden van de Oudstenraad worden voor een periode van zes jaar gekozen. Zij blijven in functie tot de installatie van hun opvolgers. Bij de verkiezing van leden voor de Oudstenraad dienen leden voorgedragen te worden, die het vertrouwen van de gemeente genieten, aan het gemeenteleven deelnemen en bereid zijn de predikanten en de andere medewerkers in hun dienst te steunen.

De oudstenraad E.B.G.A.-Stad en Flevoland

  • Mevrouw E. Bijnoe
  • Mevrouw B. Williams-Trip
  • Mevrouw J. Belfor
  • Mevrouw A. Fernald
  • Mevrouw I. Jangali
  • De heer A. Keisrie
  • Mevrouw L. Uitenwerf (voorzitter)
  • De heer P. Schalkwijk (penningmeester) email:
  • De heer T. Buchholz (predikant) email:
  • De heer C. Walker (predikant) email:

De voorwaarden

Leden van de Oudstenraad dienen belijdende leden van de Evangelische Broedergemeente te zijn. In voorkomende gevallen kan dispensatie worden verleend door de Oudstenraad met toestemming van het Provinciaal Bestuur. De Oudstenraad kiest na iedere nieuwe verkiezing een voorzitter en vice-voorzitter. De voorzitter is ervoor verantwoordelijk dat de vergaderingen in goede orde verlopen; hij ziet toe op de uitvoering van de besluiten en op de naleving van de Kerkorde.

De vergaderingen

Vergaderingen van de Oudstenraad zijn niet openbaar; wel hebben de door de gemeente gekozen synodeleden, leden van het Provinciaal Bestuur en de bisschoppen van de Broeder-Uniteit steeds het recht om zonder stemrecht aan de vergaderingen deel te nemen. Deelnemers aan de vergadering van de Oudstenraad hebben zwijgplicht met betrekking tot de tijdens de beraadslagingen geuite persoonlijke meningen en uitgebrachte stemmingen en verder met betrekking tot alle zaken die vertrouwelijk behandeld werden.

Commissies

De Oudstenraad kan ter ondersteuning commissies voor bepaalde taken instellen. In bepaalde gevallen kan de Oudstenraad een commissie volmacht geven zelfstandig te handelen. De commissies komen naar behoefte bijeen; zij stellen de voorzitter van de Oudstenraad steeds ervan in kennis wanneer zij vergaderen. Hij kan aan alle vergaderingen deelnemen.

De gemeentevergadering

De gemeentevergadering is de bijeenkomst waar alle vragen van de gemeente in eigen kring open besproken en voor de Heer gebracht dienen te worden. De Oudstenraad roept de gemeentevergadering bijeen; hij deelt de agenda mee en benoemt de voorzitter.