De taal van het Hart

Liturgie

1. Klokkengeluid en kort orgelspel (Pinksterlied) uit Zeist

2. Welkom met woord voor de week en dagteksten door zr. Rita Harry

3. Openingslied (Lof zij de Heer. LB EBGN 7:1-4) uit Amsterdam:
1. Prèise wi Gado, wi Kownu! Kon singi èn prèise!
Engel de singi; wi moksi na ini den wèise!
Opo un sten, ala, kon lofsingi En!
Gado, wi Kownu, wi prèise.

(NL: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartenlust zingen en blij musiceren,
Komt allen saam, psalmzingt de heilige Naam,
looft al wat ademt de Here.)

2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleug’len geheven.
Hij, die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt
Hij heeft zijn woord u gegeven.

3. Pudji mring Allah kang nitahken manusa mulja,
kang ngreksa bagas kasarasanmu salaminja;
kalasusah, Gusti ngluwari tansah,
njirnakken salir rentjana.

(NL: Lof zij de Heer, die uw lichaam zo schoon heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief, die tot Zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.)

4. Dhan hai Parmeshwar toemhare wah ghar ka bardaai
swarg par se warsha sie kripa par kripa barsaai
bhoeliyo mat Prabhoe kie samarth kie gat
kitnie priet toem par dikhaai.

(NL: Lof zij de Heer, die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde, die over ons regent.
Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.)

4. Openingsgebed door br. Markus Gill

5. Moment van bezinning (sacrale dans door zr. Varisha Jardim-Hubregtse)

6. Het verhaal van Pinksteren verteld door zr. Farida De Randamie

7. Het virtuele Gospelkoor ‘The Moravians’ zingt: Give met that old time religion

8. ‘De Taal van het hart’ Overdenking door Johannes Welschen
…wij allen hoorden hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden
(Handelingen 2 vers11)

9. Lied (LB EBGN 71 vers 1-2) uit Amsterdam:
Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door Uw kracht.
Hemelse vrede, deel U nu mede, aan een wereld die U verwacht.
Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen, al ons verlangen
met Christus opgestaan, Halleluja.
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren
die ons is voor gegaan, Halleluja.

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze Koning zijn, Halleluja.
Gij onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn, Halleluja.

10. Voorbede door br. Denny Mahabier, br. Albert Djasmadi, zr. Trees van der Woerd en br. Kensley Vrede

11. De voorbeden worden afgesloten door het bidden van het ‘Onze Vader’

12. Na de voorbeden zingen wij:
Spirit of the living God, fall afresh on me.
Spirit of the living God, fall afresh on me.
Melt me, molt me, fill me, use me.
Spirit of the living God, fall afresh on me.

13. Zegen door br. Humbert Hessen

14. Slotlied (LB EBGN 61b vers 1-2) uit Amsterdam:
Bresi sa kon bogo bogo; Masra pramis' mi anga Yu.
Lek wan alen a sa wiki kra f' den de bribi fu tru.
Sula fu seigi wan dei sa was’ kon na gron.
Now wan tu dropu de leki ma sibibusi sa kon.

Bresi sa kon bogo bogo. Mek tan-bun f' Yeye kon gaw.
Masra, ke wiki un libi. Mek' en f' bigin nanga now.
Sula fu seigi wan dei sa was’ kon na gron.
Now wan tu dropu de leki ma sibibusi sa kon.

(NL: Er komen stromen van zegen…)

De Evangelische Broedergemeente wenst u een gezegend Pinksterfeest!

Dank aan de medewerkers in deze kerkdienst.

Naast de al genoemden:

  • br. Niels Fischer en br. André Potter (organisten),
  • hr. Hans Hardeman (opnames),
  • br. Pieter van Aken (opname en montage),
  • br. Stefan Bernhard (samenstelling),
  • De gemeenteleden uit Amsterdam en Haarlem,
  • De zangers van The Moravians uit Duitsland en Nederland,
  • De predikanten van de EBGN (coördinatie van de bijdragen uit de gemeenten).

Wij vragen om een collecte ten behoeve van het werk van de Centrale Raad, het samenwerkingsorgaan van de Evangelische Broedergemeente in Nederland. U kunt uw collecte overmaken naar het bankrekeningnummer van de Evangelische Broedergemeente Nederland: NL06 ABNA 0454 9094 03