Verkiezing Oudstenraad EBGA-stad en Flevoland

verkezingOROp 25 oktober 2020 vindt de verkiezing van vijf Oudstenraadsleden van onze gemeente plaats. Want dan lopen de ambtsperiodes van de zusters C. van der Bosch, J. Heide en E. van Schaik en van broeder M. Kerk af. En broeder E. Kolf is deze zomer plotseling overleden. Omdat zuster van Schaik en broeder Kerk al de tweede ambtsperiode erop hebben zitten, zijn zij niet meer herkiesbaar. Ook zuster van der Bosch stelt zich niet meer herkiesbaar. Daarom zoeken wij, naast de herkiesbare zuster Heide, vijf nieuwe kandidaten voor de verkiezing van de Oudstenraad op 25 oktober 2020. De gemeente wordt opgeroepen om kandidaten te zoeken. De namen moeten uiterlijk 9 augustus 2020 bij de kiescommissie binnen zijn.

In onze Kerkorde staat over de Oudstenraad (§ 1451):

 • 1 De Oudstenraad is de vertegenwoordiging en leiding van de gemeente.
 • 2 Zijn hoofdtaak is, door het luisteren naar Gods woord de opdracht van de gemeente als een gemeente van Jezus Christus duidelijk te herkennen en met overtuiging te vertegenwoordigen, de groei van de gemeente te bevorderen, de grondregels en reglementen van de Broeder-Uniteit te handhaven en waakzaam alles wat schaden kan zoveel mogelijk af te wenden.

Kandidaten oudstenraad gezocht

Wij vragen alle kiesgerechtigde leden van onze gemeente om geschikte kandidaten voor dit belangrijke ambt te zoeken. Kiesgerechtigd zijn alle belijdende lidmaten en alle doopleden van onze gemeente, die bij zijn met het betalen van hun kerkelijke bijdrage (§§ 1455 en 1408). Indien u nog niet de volledige kerkelijke bijdrage hebt betaald, kunt u dit nog t/m 31 augustus inhalen. Als kandidaten komen alle kiesgerechtigde en belijdende leden van onze gemeente in aanmerking die minimaal twee jaar lid zijn van de Broeder-Uniteit (§§ 1455 en 1409). Dus leden uit Amsterdam én Flevoland.

Voorts stelt de kerkorde vast: ‘De jeugd van de gemeente dient in de Oudstenraad door een jongere vertegenwoordigd te zijn’ (§ 1453, lid 7). Dit is geen voorwaarde, maar wel een wens die de kerkorde uitdrukkelijk stelt. Kijkt u dus ook naar jong volwassenen vanaf 18 jaar uit.

Profiel Lid Oudstenraad

Enkele jaren terug heeft de Oudstenraad het volgende profiel voor een lid van de Oudstenraad vastgesteld: Het werk in de Oudstenraad is van groot belang voor onze gemeente. Het is doe- en denkwerk, dat voor en achter de schermen gebeurt. Ook al is het soms vrij zwaar, zo is het toch bovenal mooi en dankbaar werk. De EBGA+F biedt geregeld bezinnings- en beleidsdagen voor haar bestuursleden aan, voor de geestelijke verdieping en teambuilding.

Als kandidaten kunt u broeders en zusters voordragen die het vertrouwen van de gemeente genieten en aan het volgende profiel voldoen:

 • Toewijding aan de Here Jezus Christus
 • Wil om de groei van zijn Kerk te bevorderen
 • Goede kennis EBGA+F vanuit eigen ervaring
 • Onberispelijk gedrag en voorbeeldfunctie
 • Dienstbare houding en behulpzaamheid
 • Teamworker
 • Bemoedigend en corrigerend kunnen optreden
 • Open communicatie
 • Belijdend lidmaat EBG
 • Minimaal 2 jaar contribuerend lid EBGA+F
 • Tijd: minimaal één avond per week (+ aanwezigheid kerkdiensten)

Voordracht kandidaten Oudstenraad

In onze kerk dragen kandidaten zich niet zelf voor, maar worden door anderen voorgedragen. Want het is belangrijk dat ze over het vertrouwen van de gemeente beschikken. Als u een geschikte kandidaat op het oog hebt, kunt u hem of haar bij de kiescommissie voordragen. De kiescommissie geeft u dan het nodige formulier, waarop u de persoonsgegevens en de kerkelijke levensloop van de kandidaat en uw motivatie invult. Voorts moet uw voorstel 10 handtekeningen van kiesgerechtigde gemeenteleden bevatten en uiterlijk zondag 9 augustus 2020 bij de kiescommissie binnen zijn.

De Kiescommissie

Leden van de kiescommissie zijn:

 • zr. Gerda Codrington
 • br. Marciano Kerk
 • br. Martin Theile
 • br. Tobias Buchholz en een nog te benoemen lid van Flevoland.

Ze zijn ook bereikbaar via emailadres:

Wij zullen in de komende kerkdiensten regelmatig over e.e.a. informeren. Dan hoort u ook de datum van de informatiebijeenkomst die voor alle aankomende kandidaten verplicht zal zijn.

Wij bidden God om Zijn leiding, opdat de juiste mensen gekozen worden, om Zijn werk in onze kerk te bevorderen.

Oudstenraad EBGA-stad en Flevoland

Toelatingseisen oudstenraadlid EBGAF