verkezingOR Op 5 november 2023 vindt de verkiezing van een aantal leden voor de Oudstenraad plaats. Het werk in de Oudstenraad is van groot belang voor onze gemeente. Het is denk- en doewerk, dat zich voor- en achter de schermen voltrekt. Ook al is het soms vrij zwaar, het is toch bovenal mooi en dankbaar werk. De EBGA + F organiseert regelmatig bezinnings- en beleidsdagen voor haar bestuursleden voor de geestelijke verdieping en teambuilding.

Voordrachten

Het termijn voor het schriftelijk voordragen van kandidaten is per 1 augustus 2023 verstreken. Er zijn 4 voordrachten voor de Oudstenraad en 2 voordrachten voor de Synode. De predikanten en kandidaten gaan met elkaar in gesprek. Volgens de kerkorde zal de officiële bekendmaking van de kandidatenlijst uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen gepubliceerd worden.

Het mondeling voordragen van geschikte en beschikbare kandidaten is mogelijk op de gemeentevergadering van maandag 25 september aanstaande! Volgens de kerkorde moet iedere kandidaatstelling ook dan, onderbouwd worden met een motivatie waaruit blijkt dat de mondeling voorgedragen leden tot nu toe ook aan de opbouw van de gemeente meegewerkt hebben en waarom de indieners van mening zijn dat diegenen, die ze in de vergadering voordragen, geschikt zijn voor het ambt. Bij de mondelinge voordracht is de ondersteuning van 10 kiesgerechtigde leden verplicht. De ondersteuners van de voordracht dienen allen aanwezig te zijn in de gemeentevergadering. Voor extra info en hulp kunt u zich wenden tot de Kiescommissie.

Kerkelijke bijdrage

Let u er alstublieft zelf op dat u uiterlijk 31 augustus a.s. voor het jaar 2022 ,de minimale kerkelijke bijdrage van € 180,00 per jaar afgedragen hebt. Aanzuiveren kan gaarne, nu nog!

Vrijstelling

Verzoek om vrijstelling kan vanaf heden tot 26 augustus ingediend worden: Indien u niet in de gelegenheid bent om de kerkelijke bijdrage geheel of gedeeltelijk te geven, kunt u zich wenden tot de predikanten of de penningmeester om vrijgesteld te worden van betaling KB. Na een vertrouwelijk gesprek wordt ervoor gezorgd dat u alsnog op de kiezerslijst geplaatst wordt en stemrecht hebt.

Het verder verloop:

  • 27 augustus: Publicatie Kiezerslijst voor leden van de Koningskerk, de Lichtboog, de Waterbever ( via RVB)
  • 17 september: Tot deze datum mag u bezwaar maken tegen de samenstelling van de kiezerslijst.
  • 25 september: Speciale gemeentevergadering om 19.30 u in de Koningskerk. Kom allemaal: Uw kandidaten worden officieel aan u voorgesteld!

Schriftelijk stemmen

Aanvraag schriftelijk stemmen kan vanaf nu tot 7 oktober. Indien het voor u niet mogelijk is om persoonlijk uw stem uit te komen brengen, mag u een verzoek indienen. Na 7 oktober kunnen wij uw verzoek niet meer in behandeling nemen! Aanvragen kan alleen via een lid van de Kiescommissie, het Kerkkantoor of via .

De volgende gegevens zijn een voorwaarde om uw verzoek in behandeling te nemen:

  • Vermelding volledige voor- en achternaam
  • uw geboortedatum
  • uw adres en telefoonnummer

Wij bidden God om Zijn leiding, opdat de juiste mensen gekozen worden, om Zijn werk in onze kerk te bevorderen.

Toelatingseisen oudstenraadlid EBGAF